Neutron Data Evaluation of U-238, V.M. Maslov, Yu V. Porodzinskij, Radiation Physics and Chemistry Problems Institute, Minsk-Sosny, Belarus; A. Hasegawa, K. Shibata, JAERI, Japan

NEA/NSC/WPEC/DOC(1998)177
- Adobe Acrobat PDF Document on 1/15/20 at 4:39 PM